[sugi.nemui.org.] profile
きみが知識や技術だと考えているものは、他の人にとっては当然のことでしかないんだよ。
------- - unknown -

Contents

[FSF Associate Member] [generated via WML]

Last-Modified: Sat Jul 12 05:00:02 2003
© Tatsuki Sugiura <sugi@nemui.org>