[sugi.nemui.org.] profile
私は心地よさや幸福などを人生の目的だと思ったことは一度もありません。私は、これらを「豚飼いの理想」と呼んでいます。
------- Albert Einstein

Contents

[FSF Associate Member] [generated via WML]

Last-Modified: Sat Jul 12 05:00:02 2003
© Tatsuki Sugiura <sugi@nemui.org>