[sugi.nemui.org.] profile
若いうちは全ての規則に従ったほうがいい。
そうすれば年をとってから規則を破る力が手に入る。
------- Mark Twain

Contents

[FSF Associate Member] [generated via WML]

Last-Modified: Sat Jul 12 05:00:02 2003
© Tatsuki Sugiura <sugi@nemui.org>