[sugi.nemui.org.] profile
貢献ってのは良いことだと思うけど、それ自体が目的となる貢献病にかかってはいけません。
------- HIRATA Yasuyuki

Contents

[FSF Associate Member] [generated via WML]

Last-Modified: Sat Jul 12 05:00:02 2003
© Tatsuki Sugiura <sugi@nemui.org>