[sugi.nemui.org.] profile
今の仕事で脳味噌が腐っていってるんじゃないかと心配しているとしたら、たぶん腐っているよ。
------- Paul Graham

Contents

[FSF Associate Member] [generated via WML]

Last-Modified: Sat Jul 12 05:00:02 2003
© Tatsuki Sugiura <sugi@nemui.org>