[sugi.nemui.org.] profile
貴方は本当にそう思っているんですか?
他人によって永遠の幸せが得られるなんて。
------- Albert Einstein

Contents

[FSF Associate Member] [generated via WML]

Last-Modified: Sat Jul 12 05:00:02 2003
© Tatsuki Sugiura <sugi@nemui.org>